Menu
Header landscape
Nieuws

Programma Inkoop een Aanbesteden Sociaal Domein

Om aanbestedingen zo eenvoudig mogelijk te maken worden de Jeugdwet en de Wmo 2015 aangepast. Het Programma Inkoop een Aanbesteden Sociaal Domein is gestart met een aantal pilots binnen gemeenten en regio’s. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om vereenvoudigd en innovatief aan te besteden binnen de huidige wet- en regelgeving. Significant Public en Synergy ondersteunen de diverse pilots. Door expertise op inkoop en kennis van het sociaal domein te combineren, kunnen wij gemeenten goed helpen om inkoop en beleid met elkaar te verbinden.

Naast het begeleiden van pilotgemeenten, nemen wij de lessons learned mee in een handreiking voor alle Nederlandse gemeenten. Zo laten wij zien wat de (mogelijke) meerwaarde is van innovatieve aanbestedingsprocessen, hoe gemeenten deze kunnen realiseren (middels concrete procesbeschrijvingen) en welke nieuwe uitdagingen dat oplevert. Bij het opstellen van deze handreiking worden landelijke experts en de pilotgemeenten betrokken. Door de handreiking te laden met praktijkvoorbeelden vanuit de pilots wordt er maatschappelijke meerwaarde gecreëerd voor gemeenten, zorgaanbieders en daarmee voor de burger.

Het Covid-19 virus heeft een flinke impact (gehad) op zorgaanbieders en gemeenten. Wij zijn inmiddels gestart bij verschillende pilots die aanbestedingen voorbereiden of op dit moment al uitvoeren. Eén van de pilots vindt plaats bij de regio Utrecht Zuid-Oost. Onze collega Nino Lopulalan gaat hier samen met gemeenten kijken hoe de dialoog tussen gemeenten en aanbieders het aanbesteden van jeugdhulp met verblijf kan vereenvoudigen. Lees hier meer over op: https://www.inkoopsociaaldomein.nl/2020/07/30/pilot-regio-zuidoost-utrecht-aanbesteden-makkelijker-maken-door-dialoog/