Menu
Significant-19_Desktop_2000x655
Nieuws

Impact met inhuur

Samen werken aan maatschappelijke impact; dat is één van de drijfveren van Significant Synergy en haar medewerkers. Dit houdt in dat wij altijd oog hebben voor sociale en duurzame netwerken en toeleveringsketens die innovatie stimuleren. Wij zijn ons heel bewust dat wat een organisatie inkoopt en hoe zij dit doet, direct kan bijdragen aan de impact die zij maakt op haar omgeving.

Het categorieteam ‘externe inhuur’ van Significant Synergy werkt dagelijks aan het organiseren van flexibele arbeid binnen organisaties. Voorbeelden hiervan zijn het werken aan beleidsvraagstukken voor de inzet van flexwerkers in relatie tot het vaste personeel en advies over de beste verwervingsstrategie voor het aantrekken van talent. Zo ondersteunen wij ook bij het selecteren van de best passende leverancier voor het realiseren van de eigen inhuurdoelstellingen.

Traditioneel richt HR zich op de inzet van vast personeel en is inhuur de verantwoordelijkheid van inkoop of de inhurende manager. Organisaties hebben inhuur nodig om (op termijn) de behoefte aan capaciteit en/of specifieke competenties blijvend in te vullen. Een HR-beleid dat zich alleen richt op het aannemen en behouden van vast personeel mist een groot deel van de arbeidsmarkt. Inhuur kan bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en helpt een organisatie wendbaar blijven. Hierbij moet altijd een goede balans zijn tussen doelmatigheid en rechtmatigheid waarbij de behoefte van de eindgebruiker centraal staat.

Wetgeving op arbeid, de arbeidsmarkt zelf en daarmee het marktaanbod van dienstverleners zijn continu in beweging. Actuele kennis hierover is noodzakelijk voor het maken van een weloverwogen keuze bij het organiseren en inkopen van oplossingen voor het inhuurvraagstuk. Significant biedt hier meerwaarde door het inbrengen van expertise en te fungeren als verbindende factor. Wij geven een advies dat toekomstbestendig is in een fluctuerende arbeidsmarkt en aansluit op de organisatiedoelstellingen. Wij zijn ons heel bewust dat het beantwoorden van inhuurvraagstukken direct impact heeft op de factor ‘mens’ binnen organisaties.

Significant Synergy wordt (h)erkend als hét adviesbureau dat maatschappelijke impact realiseert bij het inhuren van personeel.

Maatschappelijke impact bij het inhuren van personeel betekent voor ons:

…het bieden van gelijke kansen aan iedereen

De inhuur van personeel leidt tot kansen voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit onze gedachte dat iedereen recht heeft op werk en eigen ontplooiing stimuleren wij dit initiatief. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan beleidsthema’s als inclusiviteit en diversiteit die steeds vaker op de strategieagenda komen van organisaties. Gelijke kansen geldt vanzelfsprekend ook voor de aanbieders van flex, waarbij wij geloven in stimuleren van de marktwerking en een transparante ontsluiting van de arbeidsmarkt.

…stimuleren van duurzame inzetbaarheid

Wij geloven dat inhuren van personeel een sluitpost is voor het aantrekken van capaciteit. Daarbij zal een organisatie eerst interne afwegingen maken voordat zij de weg naar buiten zoekt. Het stimuleren van interne mobiliteit is daarbij een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Uitwisseling van vast personeel tussen overheden onderling kan ook bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het effectief inzetten van Nederlands belastinggeld.

…realiseren van rendement op inhuur

Wij geloven dat een organisatie moet groeien door de inzet van extern personeel. Dit kan door het opdoen van nieuwe kennis en ervaring door de eigen medewerkers, of het direct bijdragen aan de doorontwikkeling van de inlenende organisatie. Zo kijken wij altijd verder dan de inhuuropdracht en werken we samen met onze opdrachtgevers en de leveranciers van flex aan het realiseren van kennisoverdracht bij het inhuren van personeel. Zo worden organisaties en hun medewerkers duurzaam in kennis en kunde verrijkt.

…bewust invulling geven aan professioneel opdrachtgeverschap

Als opdrachtgever bied je externen de gelegenheid zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Wij geloven in het belang van het nemen van verantwoordelijkheid bij de inhuur van externen en het aandacht geven aan professioneel opdrachtgeverschap. Samen met onze opdrachtgevers geven wij invulling aan beleidsregels ten aanzien van binding, begeleiding en beloning van externen.

Significant Synergy - uw integrale inhuurspecialist voor de (semi-)publieke sector die adviseert over en begeleidt bij de professionalisering van de inhuurfunctie.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Rémon van Buuren